İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

Kullanıcıların, kendi güvenlikleri için forumları, sohbet odalarını ve diğer interaktif alanları kullanırken kendilerine ya da üçüncü kişilere ait telefon numaralarını, posta adreslerini, ev adreslerini vb. Vermemesi tavsiye edilmekte olup sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Lütfen, İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce işbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları metnini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni iş bu kullanım koşullarını onayladıktan sonra burada yazılı şartlara uymak koşulu ile kullanmaya başlayabilir. Aşağıda yer alan Kullanım Koşullarını onaylamanız ve/veya İnternet Sitesi’ni herhangi bir şekilde kullanmanız Kullanım Koşullarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen, kullanım koşullarını onaylamayınız ve İnternet Sitesi’ni kullanmayınız. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır.

Üstelik bu çok daha sağlıklı bir yol olacaktı çünkü terörün propagandası suçunun sınırları üst üste koyarak, biriktirerek, bir yargı kültürü inşa edilerek çizilmiş olacaktı. Böylece üç beş senede bir yanına yöresine manasız ifadeler eklenen kanun metinlerine muhtaç kalmazdık. Demek ki bir itiraf daha, hakimlerimiz ifade özgürlüğünün koruyucusu değil, katilidirler. Ancak TBMM, sorunu çözmek yerine « sansür yasası » olarak adlandırılan Dezenformasyon Yasası’nı Ekim 2022’de çıkardı. Bu yasayla erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması için sosyal ağlara sert yaptırımlar getirilmişti. Bunlar arasında o sosyal ağ sağlayıcının internet bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltmak, reklam yasağı ve para cezası uygulamaları yer aldı. 4.3 Kullanım koşullarında belirtilen bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

  • Kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğine dair 5651 sayılı Kanun’un 9.
  • Sonuçta bu mahkemeler de aynı kanuna dayanarak bu kararları verdiler.

Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir. “(1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35. Maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz (5651 sayılı Kanun m.9/A-2). İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na (BTK) bizzat kendileri veya avukatları vasıtasıyla doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlali nedeniyle başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Özellikle belirtelim ki; internet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep hakları vardır.

BTK Başkanı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan verilen erişimin engellenmesi kararı, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Son yıllarda internet haber sitelerine ve bunların içeriklerine sulh ceza hâkimlikleri tarafından verilen erişim engellenmesi kararları artmaya başladı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de bu durumu « yapısal sorun » olarak görüp ihlal kararı vermesi ve TBMM’den sorunun çözümünü istemesine karşın rağmen yasal sıkıntılar giderilmedi. Maddesinde, erişim sağlayıcıları birliğine gönderilecek tüm karalarda, adı geçen internet sitelerinin yetkililerine veya temsilcilerine ulaşılmasını zorunlu kılmadığı, kararın verildiği anda erişim sağlayıcıları birliğine gönderildiği, karardan her ne suretle olursa olsun haberdar olan ilgililerin ise CMK’nun 268. Maddeleri gereği itiraz yoluna başvurabileceklerini düzenlemiştir. Buna göre, itiraz yolunun bir koruma tedbiri mahiyetinde verilen erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesinden sonra da uygulanabileceğinin öngörüldüğü değerlendirilmiştir. Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.

Özel hayatın gizliliğinin internet üzerinden ihlali halinde daha hızlı önlem alınması önem arz etmektedir. İnternetten içerik kaldırma/silme; internet üzerinden yayımlanan ve hukuka aykırılık teşkil eden haber, video, fotoğraf, yorum vb. İçerik kaldırma/silme işlemi, ancak yer veya içerik sağlayıcı tarafından yerine getirilebilir. Mücadele için ise kara para aklamanın mantığının ve taraflarının iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Bingöl, « Bunda kara paranın aklanmasıyla mücadele konusundaki temel yaklaşım hatalarımız etkili oluyor. Kara para suçtan elde edilen malvarlığı değeridir. Suç geliri, suçun varlığına işaret eder » diyor. AYM’nin erişim yasaklarıyla ilgili verdiği ihlal kararı halen uygulanmadı. Türkiye’de geçen yıl en az 712 bin internet içeriğine erişim engellendi. 4.5 Kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır. 4.4 Kullanıcı, kullanım koşullarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TRT’nin’ uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, TRT’nin ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine rücu edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Kullanıcılar, İnternet roku bet üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. (5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir. Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Akdeniz, bu aşamada hukuken yapılacak tek adımın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmak olduğunu kaydetti. Erişim engeli sorunu, İfade Özgürlüğü Derneği’nin raporlarına da yansıyor. Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in kurucusu olduğu İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb raporuna göre, her yıl internet sitelerine getirilen erişim engelleri sayısı artıyor. Rapora göre, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’den toplam 347 bin 445 alan adı erişime engellendi. 2020’de 467 bin 11 alan adı erişime engellenirken 2021 sonu itibarıyla bu sayının 574 bin 798’e çıktığı tespit edildi. Geçen yıl ise Türkiye’den toplam 712 bin 558 web sitesi ve alan adına 814 farklı kurum ve hâkimlikler tarafından verilen toplam 616 bin 239 farklı kararla erişim engeli getirildi. 9.3 Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne bildirdiği oturum ve/veya e-mail adresi, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir. 9.1 İnternet Sitesi’nin kullanılmasından, işbu kullanım koşullarında yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.